بیانیه نصر بلوچستانآهوران نیوز:بعد از حمد وثنای خداوند يكتا كه مرگ وزندگی وعزت زلت هربنده به اختياراوست
ورسول پاک وبرحق خاتم انبیاءمحمد صلي عليه وسلم که ياران باوفايش صحابه کرام باجان ومال تا آخرين قطره خون خود را برای او فدا كردند همان صحابه ای که دین مبین اسلام را در جهان منتشر کردند و اما در عصر امروزی سربازانی براي دفاع از ياران رسول الله واهلبيت رسول الله ودفاع از وطن ناموس خود وبراي سرزمين عزيز بلوچستان غصب شده بدست بيگانگان و متجاوزان بپاخاستند وبا الله (ج) عهد پیمان بستند تا اخرين قطره خون ايستاده گی ميكنند و به خاطر همین مردم مظلوم اهل سنت ایران خصوصآ بلوچستان که از هرجنبه مورد هجوم بيگانگان قرار گرفته اند چه از نظرجنگ رواني وجنگ مذهبی وحمله برعقايد وفرهنگ 45%مسلمان ایران زمین رامورد حمله قرار دادند چنان اين مردم اهلسنت وبلوچ به تنگ آمده حتی برنماز اهلسنت دارد تعین تکلیف وجلوگیری به عمل می آورند اينطوري كه اينها برنامه ريزي کردند اجازه ساخت مسجد در تهران سهل است همین مساجد هایمان را هم مثل مسجد شیخ فیض و مسجد امام ابوحنیفه زابل وگورناگ و... میخوان با خاک یکسان کنند و كم كم مردم مارادرخانه یشان هم نميزارند نماز بخونند براي ما اهلسنت وبلوچ که همه آزادی هایمان را گرفته اند توهين به عقا يد ومذهب وتوهين به مقدسات ,توهين برلباسمان , توهين برناموسهایمان وتهمت وناسزاگویی به مادر مومنان که نه تنها مادر ما مسلمانان بلوچستان وايران بلكه مادر تمام مسلمین جهان را يعني ام المومنين عايشه صديقه (رض) مادر تمامي مسلمین را درتلوزیون هاومجلات ايران که رسانه های ملی که متعلق به تمام ایرانیان هستند بدستور ريس منافقان خامنه ای حرامزاده با ناموس رسوالله صلي الله عليه وسلم به ام المونيين عايشه( رض) میگويد فاحشه وزنی كافر وناسزاگویی های دیگر که توان به زبان آوردنشان را ندارم با وجود این همه توهین وتحقیر ماو شما عقل و وجدان خودمان را قاضی قرار دهیم که واقعآ غیرت ما هم زیر سوال نرفته و ای بلوچ بلوچستانی اكر كوچكترين ايماني دروجود شما هست یا اي مسلمانان بلوج ببينيد شما يكي از خصلت وخوبی هایی بلوج را که درطول تاريخ حفاظت از ناموس , غیرت و دفاع ازناموس ,غیرت بوده اما ببينيد امروز درجلوی مان كه هزاران مادر فدای چنين مادری باد به پاكي مادرمان حمله ميكنند حال چنین زندگی برای ما بی معنی وتلخ می شود و همان مرگ را از این زندگی ترجیح میدهیم.
ومن دراينجا لازم ميدانم كه موضوع را مطرح كنم که درماه مبارک رمضان دريكی ازپایگاهای جندالله جلسه ای با جانشين مکتب شهید اعظم حاجی عبد المالک بلوچ اميرحاجی محمد ظاهربلوچ داشتیم که دراين جلسه فرماندهان نظامی سه گروه باحاجی محمد ظاهرعهد نموديم تا آخرين قطره خونمان با اين جنبش درمسايل نظامی زير حکم امير بزرگوارهستیم و هر سه گروه با امير حاجی محمد ظاهر اعلان كرديم که ما باصدها برادرانیكه داريم جزء سربازان شماو تحت فرمان شماقرار داریم و اعلان امادگی هرگونه عملیاتهای چریکی و استشهادهی با ا شغالگران متجاوزرا داریم و همچنین وموضوع دیگری که در مورد غیر بومیان کسبه های مغازه دارغیربومی و کارمندان اداره جات های غیر بومی بلوچستان هم بوده که در همینجا به انها متذکر میشویم که هرچه زود تر بلوچستان را ترک کنند بعد از ان موضوع خواین ومخبرین وطن فروش بلوچستان مطرح شد و برای انها برنامه ریزی های انجام گرفت وقبل از عملی کردن برنامه هایمان نسبت به اینها لازم میدانم که به انها هم یک تذکر داده باشیم تا یک بار دیگر فکری برای خود بیندیشندو بنا به درخواست دوستان مان ازداخل بيشتر تقاضا كردند كه مخبران خود فروخته منطقه ای پهره تا چهبار را فاش بكنيم تا به وسیله مردم و مبارزان داخل تحت مراقبت قراربگیرند و تا اتمام موعد اعلام شده به سزایی اعمالشان برسنداما بنابه دلایلی بعضي از مسايل بنده فقط چند نفر از سران مخبران را نام ميبرم كه از يك ماه به انها فرصت ميدهيم تا توبه کرده و به نزدیک ترین پایگاه مجاهدین خودشان را معرفی کنند وبعد از این موعد حكمشان صادر خواهد شد
ما در تعجب هستیم که شما بدبخت ها باچه رسوایی با رژيم كفرمطلق همكاري ميكنيد برعليه برادران مسلمان بلوچ خود با چه ننگی شما با زابلی ها واشغالگران سلاح بردوش ميگيريد شما هااز چه مذهبی پیروی ميكنيد كه با دشمنی که با مدافعان صحابه ومادر مومنان ام المومنین عايشه(رض) اعلان جنگ کرداند شما همراه انها هستيد ودر مقابل مجاهدان سنگر میگیرید آيا شما وقتی به خانه ميروید زنان باغيرت بلوچ وبچه هایتان نميگويند شما باچه كسی همراه بوديد وباچه كسی جنگيدید آيا اين بود مردانگيت شماها چه جوری تو سنگر مي شینيد با ديدن چهره نورانی مجاهدان به انها حمله میکنید آيا تو فراموش كردي كه بلوچ ازبيگانگان چه نفرتی داشته بوده شما ها روز قيامت درجلوي رسول الله با چه روي بلند ميشيد تو با مدافعان صحابه واهل بيت و ناموس رسول الله خودتو رودر رو میکنی آيا تو فكر نميكني زابلي های ومتجاوزگران اشگالگر به روی تو ميخندند كه برناموس وغيرت خودت اعتبار و ارزشی قاِیل نیستی وبا هم لباست میجنگی( تو بلوچ ومسلمان نيستی بگفته رسول صلي الله عليه وسلم( من تشبه بقومن فهو منه)
و در ضمن ارزشها و حق حقوق هرانسان پيش ما اهميت داردواما مابراي حق وحقوق وعقيده خود از همه آسايشمان ميگذاريم همينطوركه نشان داده ايم تو بدان ای خاين و دشمن بلوچ مخبر خان محمد و دیگر افراد همسنگرتان ماهمه یتان را شناسایی کردیم که در کوهای سرباز برعلیه مجاهدان كمين كرده بودین با رژيم جنايت كاربه مبارزين حمله كردید گر چه رژیم ادعا میکند که ما بودیم اما برای همه ثابت شده که هر یک مجاهد توان مقابل با 100ها متجاوز واشغالگر را دارد و نیروهای رژیم توان رو یا روی با مجاهدین را ندارند
به گفته شهید اعظم حاجی عبدالمالک بلوچ شما مارا بكشيد براي شما مبارک ما شمارا ميكشيم براي مان مبارک تا كی اين زابلی ها براي تو نگهبانی ميكنند تو كجا فرار ميكنی جلوی ميليونها بلوچ كه ازتو نفرت دارند شماها با کارهایتان بلوچ وبلوچستانی را به خشم اوردین و همان طورکه گفتیم كساني كه الان من نام ميبرم تايك ماه فرصت دارند که توبه کرده و خودشان را به پایگاهای جنبش معرفی کنند يا حكمشان اجرا خواهد شد انشالله ما مختصر اسم چند نفرمخبرین ازپهره به طرف چهبار را نام ميبريم.
اسامی مخبرین خاین وطن فروش:
1- مفتی اطلاعات ايرانشهر(پهره) عبدالرحمن عمر زهي
2- رسول شه بخش چاه جمال
3-عبدالباقي مشهور به ملا بركت سرباز منطقه سركور
4- عطایی کیشکور روستایی رییس آباد
5- محمد علی سگاری بخشدار سرباز کلات
6-مشهور به صيفل سرباز آشار
7- ايوب كرد زابلي مگس
8- ملا خميني مشهور مولوي مصطفي جنگی زهی حاجي آباد كیشكورسرباز
9- اسلم فرزند صيد محمد طلب بارود سرباز
10-ولي محمد كياني شهرستان سربازراسك
11-عيسي درخشان شهرستان سرباز
12- ولي محمد آسكاني جكيگور سرباز
13-شهر دار پيشن
14-اصيل فرزند يار محمد پیشین
15-اسحاق ملک زهی فرزند غلام محمد چابهار(چهبار)
16-ابراهيم هوت
17-حميد اله سردارزهي چابهار(چهبار)
18-اسلم باهو كلات
19- علی نوایی
نصر بلوچستان

۲ نظر:

  1. سپاه قدس در بلوچستان چیست؟
    باز دلقک مجلس قلیون چراغ خامنه ای یعنی همین شهریاری(خامنه ای معتاد به شیره است و بعضا به غلط گفته می شود که تریاکی و جهت اطلاع خوانندگان شیره را با قلیون چراغ می کشند و تریاک را با بافور) به مانند دلقک و تحفه قرن 21 احمدی نژاد از توان و چنین و چنان سپاه و خصوصا تروریستی ترین بخش آن یعنی سپاه قدس نام می برد و با اینکه بنده از چند و چون ماجراهای اخیر در حد همین اخبار ظاهری آگاه هستم ولی اگر ما بدنبال سرنخی در گفته های این نوکرک خامنه ای بی مایه بگردیم ، همین نکته سپاه قدس است و این بدین معناست که در ماجرهای اخیر در کشتار مردم عادی بلوچ جدا از سرمچاران و مبارزان (زیرا مبارز خود کفن پوش است) نیروهای خود فروش و برادر فروش بلوچ که بعضا ظاهری عضو بسیج هستند و در اصل در مزدوری سپاه قدس فعالیت دارند ،فعال و مشغول به جنایت هستند و در اینجا اندکی از سپاه قدس خاطر نشان شویم خوب است،سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی مقرش در کرمان است و تقریبا بیشتر فعالیتهای تروریستی سپاه در سطح بین المللی برعهده سپاه قدس است و سپاه قدس همچنین در سازماندهی قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان صاحب اجازه و از مسئولیتهای آن می باشد و دو نکته یکی همسایگی کرمان با بلوچستان و دیگری قاچاق مواد مخدر از عواملی هستند که این بخش سپاه یعنی قدس در بلوچستان بیشتر از دیگر جاها فعال باشد و توانسته است از بین مواد فروشان یار گیری کرده،مخبرها و مزدورهای بسیاری را در کنترل خود داشته باشد و از این یارهای خود هم در جنایات منطقه ای و حتی فرا منطقه ای استفاده کند و اکنون که سپاه قدس که بهتر است از آن بعنوان بخشی اطلاعاتی و عملیاتی نام ببریم ،می بیند که در بلوچستان خیزش مردمی و یا به اصطلاح ناآرامی رو به ازدیاد است بر آن شده که از این مزدوران در خود منطقه یعنی بلوچستان بیشتر کار بگیرد و این مزدوران که تقریبا اکثرا در قاچاق فعالیت دارند هم بخاطر نقطه ضعف و هم اعتیاد به این کار برای داشتن تسهیلات ترانزیت و فروش مواد مخدر ( از صفات بارز سازمانهای اطلاعاتی است که معمولا به مزدوران پول نقد نمی دهند و بیشتر تسهیلات برای کسب درآمد در اختیارشان قرار می دهند) و هم اینکه این اشخاص دیگر وجدانی در سرشتشان نمانده است برای راضی کردن ارباب ،این روزها نقش پررنگتری در جنایت برضد مردم خود مشغولند و رژیم هم در همین برنامه هم به هدف سرکوب و خفقان خود می رسد و هم به این هدف که به بدبینی واختلاف در بین مردم بلوچ نسبت به یکدیگر دامن می زند و آتش فتنه ای دیگر را شعله ور کند و اینجاست که هم نیروهای روشنفکر و سیاسی و هم مردم بلوچ بایست بیش از پیش هوشیار باشند و البته از آنجا که این روشها قدیمی هستند و مردم بیدار ،رژیم فقط بصورت فصلی می تواند فتنه انگیزی کند و به هر حال و هر صورت محکوم به شکست است و قطعا مبارزان و فعالین بلوچ برای روبرویی با اینگونه دسیسه ها در برنامه ریزی خواهند بود و رجزخوانیهای شهریاری ها و فتنه گریهای قاسم سلیمانی و سپاه قدس و مزدوران بلوچش راه به جایی نخواهند برد و خصوصا مزدوران روزهای سیاهی در پیش خواهند داشت.(در اینجا لازم بود نام بعضی از مخبران شناخته شده و ناشناس بگیریم ولی آن را موکول به وقتی دیگر می کنیم و جهت اطلاع خوانندگان، قاسم سلیمانی با بعضی از این مخبران مستقیما در تماس است که در یادداشتی دیگر به این دو نکته خواهیم پراخت).
    سلیم جان بلوچ

    پاسخحذف
  2. درود بر مبارزان اين ستم ديده ها بيشتر اميدوار شدند اميدوارم همه بلوجهاي احساس مسعوليت بكنند سلاامي از دور بادلي كريان براي شما ميفرستم

    پاسخحذف

از تمامی دوستان محترم متشکریم