چرا می خواهيم عظمت واقتدار كفر بشكند


چرا می خواهيم عظمت واقتدار كفر بشكند
اما مهمترين هدف جهاد اعلای كلمة الله در زمين وشكستنابهت و شوكت كفر است. از همين رو است كه در جهادمنطقه ای خاص و يا اقوام خاصی مطرح نيست،بلكه جهادبرنامه ای است فراگير برای آزادی جوامع بشری از اسارتحكومتهای طاغوتی و ايدءُولوژی های شيطانی.البته هدفاز شكستن شوكت كفر، هرگز سرنگونی يك حكومت ودودمانو بر سر آوردن دودمانی ديگر نيست،بلكه هدف از ميانبرداشتن موانعی است كه در راه اهداف الهی اسلام وجهادقرار دارد ،زيرا تا زمانی كه كفر بر سر اقتدار بوده ونهادهایقدرت رادراختيارداشته باشد،از كليه امكانات برای جلوگيریاز حق وعدالت ورسيدن هدايت به انسانها استفاده خواهدكرد وبا قايل شدن به امتيازات ويژه برای خود، ديگران رااز حقشان محروم خواهد كرد.همان گونه كه امروزه سرانشرق وغرب با تسلط بر نهادهای قدرت وتصميم گيریجهان وبر خورداری از حق «وتو» در شرايطی نابرابربا ملل ديگربرخورد كرده،آنها را ازحق قانونی وانسانی شانمحروم می كنند وهرگاه بخواهند با استفاده از همين ابزارهاكشوری را مورد تحريم ويا تجاوز قرار داده،خواسته ها يشانرا بر آن تحميل می كنند،حتی اين اجازه را به خود می دهندكه برای ديگران دولت وسر نوشت تعيين كنند.و از طرفیطبيعت انسان به گونه ای است كه همواره از قدرت برتر ازخودش متأ ثر می شود. از اين رو تا زمانی كه كفر بر سراقتدار باشد، ملل فقير جهان ، با ديدن جلوه های كاذب علمی،فرهنگی واقتصادی كفر، از آن متأثر شده،كليه آداب ورسومآنها را به عنوان سنبل تمدن وپيشرفت می پذيرند، حتی پيشپا افتاده ترين دروغهای آنها را همچون حقايق مسلم قبولمیكنند و هيچ صدايي را در مخالفت آنها باور نمی كنند.همانگونه كه بنی اسراييل حتی پس از مرگ فرعون،شكست او را باور نداشتند، وهمانگونه كه امروز مللفقير جهان تحت تأثير پيشرفتهای مادی غرب،فرهنگ آنها رانيز به عنوان فرهنگ برترپذيرفته اند به گونه ای كه بسياریاز مردم برای عمل به آداب ورسوم غرب با همديگر به رقابتمی پردازند و درميان جوانان علاقه ی شديدی نسبت بهفرهنگ وتمدن غرب به وجود آمده است . اين امر به مراكزعلمی نيز سرايت كرده به گونه ای كه بسياری از حقايقعلمی ومسلم نيز زمانی ارزش علمی پيدا میكند كه موردتأييد دانشمندان غربی باشند.آنچه اسلام می خواهداين استكه اين جلوه های كاذب ازبين رفته، محيطی مناسب وبرابربرای فعاليت افكارايجاد شود،وطبيعی است كه وقتی اين پردهها كنار زده شوند حق وباطل چهره ی واقعی خود را نشانخواهد داد.در مورد اين كه چرا می خواهيم عظمت واقتداركفر بشكندعارف بزرگ ومجاهد مخلص در قرن دهم،حضرتامام ربّانی مجدد الف ثانی شيخ احمد سرهندی رحمة اللهعليه در يكی از نامه هايش چنين می فرمايد :نقد سعادتدارين، وابسته به اتباع سيد الكونين است وبس- عليه وعلياله من الصلوةافضلها ومن التسليمات اكملها-متابعت اوعليهالصلاة و السلام- به اتيان احكام اسلاميه است و رفع رسومكفريه،چه اسلام وكفر ضد يكديگرند اثبات يكی، موجب رفعديگری است.احتمال جمع شدن اين دوضد محال است وعزتدادن يكی رامستلزم خواری ديگری است.خداوند قدوس حبيبخود را-عليه الصلاة ووالتحية -می فرمايد :يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِالْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِم (تحريم/9)پس پيامبر خود را كه موصوف خُلقِ عظيم است به جهادكفار وغلظت بر ايشان امر فرمود. معلوم شد كه غلظت بهايشان داخل خُلق عظيم است.پس عزت اسلام در خواری كفرواهل كفر است.كسی كه اهل كفر را عزيز داشت،اهل اسلامرا خوار ساخت. عزيزداشتن عبارت از آن نيست كه البتهايشان را تعظيم كنند وبالا نشانند، در مجالس خود جا دادنوبا ايشان مصاحبت نمودن وهمزبانی كردن با ايشان،داخل اعزاز است.در رنگ سگان، ايشان را دور بايد داشتواگر غرضی از اغراض دنياوی با ايشان مربوط باشد وبیايشان ميسر نشود،شيوه ی بی اعتباری را مرعی داشته،به قدر ضرورت به ايشان بايد پرداخت وكمال اسلام آن استكه از آن غرض دنياوی نيز بايد گذشت وبه ايشان نبايدپرداخت.خداوند قدوس در كلام مجيد خود، اهل كفر را دشمنخود ودشمن پيامبر خود فرموده است، پس اختلاط وموانستبا اين دشمنان خداورسول او، از اعظم جنايات باشد.كمترينضرر در مصاحبت ومخالطت اين دشمنان، آن است كه قدرتاجرای احكام شرعی ورفع رسوم كفری زبون میگردد وحيایموانست مانع آن می آيد واين ضرر بسيار عظيم است.دوستیوالفت با دشمنان خدا،منجر به دشمنی خداوند متعال ودشمنیپيامبراو-عليه الصلاة والسلام-می شود.شخصی گمان می كندكه او از اهل اسلام است وتصديق وايمان به الله ورسول اودارد اما نمی داند كه اين قسم اعمال شنيعه دولت اسلام اورا پاك وصاف می كند نعوذ بالله من شرور انفسناومن سيياتاعمالنا.كار اين نابكاران، استهزا وتمسخر است به اسلام واهل آنومنتظرند اگر قابو بيابند،دمار از اهل اسلام بر آرند، يا همهرا به قتل برسانند، يا به كفر باز گردانند.پس اهل اسلام راهم شرمی در كار است كه « الحياء من الايمان » و ننگمسلمانی ضروری است،همواره در مقام خواری اينها بايدبود. جزيه از اهل كفر كه در هندوستان بر طرف شده است،به واسطه ی شومی مصاحبت اهل كفر است با سلاطين اينديار ومقصوداصلی از جزيه گرفتن از ايشان، خواری ايشاناست واين خواری به حدی است كه از ترس جزيه،لباسخوب نمی توانند پوشيد و به تجمل نمی توانند بود وهميشهترسان ولرزان می باشند. از اخذ اموال، پادشاهان را چه میرسد، كه منع جزيه گرفتن كنند.حق سبحانه وتعالی-جزيه رابرای خواری ايشان وضع كرده است. مقصود رسوايی ايشاناست وعزت وغلبه ی اهل اسلام (مكتوبات امام ربانی )
دوستدار شهداي جندالله

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم