تشديد توطئه بلوچ زدايی و دشمنـی آشکار با مردم بلوچبه گزارش آژانس خبری تفتان : بنا به گفته استاندار فالانژ علی محمد بيگانه «۱۲۰ هزار (صدوبيست هزار) نفر تبعه غیر مجاز ساکن در این استان به خارج از کشور طرد شده اند».
همزمان با همين خبر اعلام شد که اداره ثبت احوال در بلوچستان به ثبت ساکنين سيستان و بلوچستان در يک شبکه ای کامپيوتری اقدام کرده است. تا به مرور شناسنامه ها ی کاغذی را از ميان بردارند.
طبق اخبار رسيده
هزاران بلوچ از سرزمين بلوچستان در بين ۱۲۰ هزار نفری بودند که بوسيله پاسداران، بسيجی ها، اوباش زابلی پليس، و مرصاد دستگير شده و به خارج فرستاده شده اند. خيلی ها به بلوچستان شرقی و پاکستان فرستاده شدند و بسياری به نيمروز و افغانستان رانده شده اند.
مواردی در دست هست که عليرغم بهمراه داشتن کاغذپاره ( سجل) ايرانی بلوچهايی در دزآپ، پهره، شستون، واش، چهبار و سيستان دستگير شده و بعنوان « اتباع بيگانه» به خارج از بلوچستان غربی فرستاده شده اند. برای اولين بار در تاريخ چندهزارساله بلوچستان و تاريخ هشتاد ساله ايران انگليس ساخته، علی محمد بيگانه نماينده سياسی يک قدرت اشغالگردر بلوچستان هزاران بلوچ را «مشکوک التابعین» ! معرفی کرد.
هزاران سال است که مردم بلوچ در سرزمين نياکان خويش و در وطن اجدادی شان بلوچستان زندگی می کنند. حالا اگربلوچ، کاغذپاره ايرانی بنام شناسنامه يا سجل را نداشته باشد در بلوچستان خويش خارجی يا بيگانه نيست. بيگانگان حکام مستبد فارس و فاشيستهای ريز و درشت من جمله سليمانی، شهرياری، نورا و علی محمد هستند که مردم بلوچ را به اسارت گرفته و بلوچستان را به اشغال خود درآورده اند.
توطئه بلوچ زدايی را با کامپيوتريزه کردن ثبت احوال به زعم خودشان تشديد خواهند کرد وکينه عميق شان را نسبت به ملت بلوچ ، بلوچستان و نامهای بلوچی، در اين روند حتی در سيستم کامپيوتری اداره ثبت احوال نيز خواهند کاشت.
اما کور خوانده اند به اميد خدا آن روز دارد فرا می رسد که اداره ثبت احوال بيگانگان را بهمراه اشغالگران فاشيست از خاک پاک بلوچستان بيرون بياندازيم. اگـر به تاريخ پرافتخار چندهزارساله بلوچستان نگاه کنند آنگاه در خواهند يافت که بلوچستان بيگانه پذير نيست.
فرزندان بپاخاسته بلوچستان و ملت بلوچ بار دگر به دشمنان بلوچ و بلوچستان نشان خواهند داد و به آنان خواهند فهماند که
بلوچستـــان متعلـــق به ملـــت بلــــوچ اســـت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم