چراسرزمينم بلوچستان ؟!!چراسرزمينم بلوچستان ؟!!
چرا اين ھست ونيستم, سرزمينم ,ملتم دربند گشته
بلوچستان ازاين نامھربان ,نامردمى ھاخسته گشته
به حکم دشمن جاھل و نادان و نااھل و جنايتکار
زمينم,سرزمينم,آب وخاکم پاره و چند پاره گشته
که نصف بيشترين, از بيشترين مادر زمينم را
بنام نام ناپاکان بيگانه و رژیم ایران بدل گشته
مرامجبور,مرابازور و سرنيزه وقتل و غارتم کرده
تمام ملتم دربند ھر آنچه داشته ايم ازما جدا گشته
گجر زور و گجر زنجير گجر ظلم و جنايت ھا
که نصف کمتر,اين سرزمين ما, به دست پارسيان گشته
زمانى سرزمينم دور بوده, دورتر ازحد سرخس ام
به حد جاسک و ميناب ,گمبدان بندر جدا گشته
بيا نزديک و نزديکتر, دراين روزھا دراين دوران
به بين نيمروز ديروزم ,که امروز زابلى گشته
به حکم قلدرى ,قداره بندى ,رھگذر اين سو
ھمين دزد آب ديروزم, خود امروز زاھدان گشته
کنون بنگربه آن سرحد زمين ودشت و زيبايى
ھمانجا که زمانى جماخان سرلشکرى ورھبرى گشته
زمانى واش ما , تپتان ما, خاشى شده امروز
وامروز ھم مثال دّزک و دلدادگان داور پناه گشته
و آن شستون سر سبز و خوش و خرم
دراين روزھاسراوان است,بنام اجنبى ناخواسته ھا گشته
و يا آن پھره ,پھر بلوچ ,از مکران مرکز
به حکم اجنبى ايران جعلى ھم, به ايرانشھر بدل گشته
گھى از گِه, که گھتر بھتر از بھتر بود ما را
دراين روزھا مبدل گشت و نامش نيکشھر گشته
ببين شيرين تر از قند است و کنڈاوگ
به خواست وگويش و زورگجرھا, قصرقند گشته
وصدھا نام ديگر اجنبي يان, اجنبى گونه
به خورد ملتم دادند ,زبانش را بريدند و جدا گشته
بلوچ مجبور,بلوچ با زور,بلوچ نزديک بلوج از دور
بلوچ سر نيزه با شمشير , ز شھر خود جدا گشته
به قصد ,غصب اموالش چه ھا کردند چه ھا ديده
چو کفتاران صفت, خوردند, از او خانه سوا گشته
نداريم چاره اى, جز راندن کفتارھا ازمرزو بوم خود
دراين راھم کفن برسر,سلاح دردست وآنھم مھربان گشته
مثال پيلتن سر حد زمينم جما خان ھا ھم
بسان دوست محمد پهره اى با ننگ و عزت برزبان گشته
دگر بارى ازنيلگ عاصىاى عصيان ھمى کرده
بنام دادشاھى , پادشاھى زھره ترک گشته
وازآن کوه وھمان زردکوه وآھوران سر سبزم
رحيم زردکوھى وبيبگرويارانش ھنوز ضرب المثل گشته
دراين روزھا جوانى ازجوانان ھم جوانترقھرمان مالک
که نام اوکنارجماخان و محمد شاه ودادشاه وھم رحيم گشته
دراين بالا ھرآنچه من نوشتم, اين فقط مغرب زمينم بوده است
درآن مشرق زمين,استوره اى,ازشاھان وسرداران وسرگشته

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم