آبیاری درخت اسلام باخون


درهرزمانی که طاغوتیان ویزیدیان شوم در دنیا سربرآورده اند الله تعالی حسینی را در مقابل آنها بلند کرده است که با اهدائ خون خود سبب رسوایی بوم های کره زمین شده اند وامروزه هم در ایران باری دیگر یزیدی شوم سرش را از زیر زمین بیرون آورده است که بیشترین بوی گند این بوم شوم دربلوچستان پخش شده است والله تعالی برای رسوایی این فرعون زمان ویزید رسوا جوانانی را تحت لوای جندالله بلند کرده است وبا اهدائ خون خود همچون شهید عبدالغفور باعث رسوایی این فرعون وفرعونیان می شوند واین بار بوم اینقدر رسواشد که تا حال سرگیجه دارد والحمدلله عبدالغفورجان حسین وار بریزیدیان تاخت ودویست وپنج نفر از یزیدیان وشمریان را به اسفل السافلین فرستاد خوش به حالت که یاد حسین را در محرم زنده کردی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم