اي سرورم عزيزم شهید عبدالمالك جان

بنازم بنام بزرگت مجاهد
نترسو صبوری چو فاروق وخالد
تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی
تو شمشیر خیبر سپاه خدای
تو شمشیر خیبر سپاه خدای
بنازم بنام بزرگت مجاهد
نترسو صبوری چو فاروق وخالد
تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی
تو شمشیر خیبر سپاه خدای
به لرزد ز عظمت جهان ستم گر
به کن شام دنیا چو صبحت منور
تو ی مظهر دین
تو ی عزت ما
تو ی دبه ظلمت
تو ی ظلمت ما
تو ی دبه ظلمت
تو ی هرمت ما
بنازم بنام بزرگت مجاهد
نترسو صبوری چو فاروق وخالد
تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی
تو شمشیر خیبر سپاه خدای

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم