شهيد راه آزادی
  1. شهيد راه آزادی اي شهيد راه آزادي سلام عبدالمالک جان ما صدها سلامتابش انوار حق برتو رواست شهسوار راه آزادي سلامدست اهريمن بريدي تا ابد کاخ ظلمت راشکستي صدسلامبند ظلمت راگسستي تاابد شيرغران بلوچستان سلامکان ايثاروشهادت بوده اي پرتو خورشيد ايمان صدسلام گرچه رفتي ازبرما جان ما تاابد برتو فرستيم ما سلامآري گيريم انتقامت رازخصم بازگوييم اي شهيدراه آزادي سلام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم