فشار به خانواده های جانباختگان بمنظور پس گرفتن شكايت

كانون حمايت از خانواده جانباختگان و بازداشتي ها:
براساس خبر هاي رسيده ، از مدتي پيش نيروهاي دادستاني ، تحت تاثير فشار هايبين المللي وداخلي در رابطه با كشتار مردم بي دفاع در يكسال گذشته ، درمراجعه به آقاي حسن مير اسدالهي همسر فاطمه سمسار پور از او خواسته است كه درازاي خون همسرش ديه بگيرد اما وي حاضر به گرفتن ديه نشده و قاتلان خون همسرشرا رد كرده است .آقاي حسن ميراسداللهي همچنين خواهان پيگيري شكايتش از قاتلين همسرش ميباشدكه در دفاع و حفظ فرزندش توسط نيروهاي لباس شخصي و انتظامي به شهادت رسيد . او ميگويد كه : علي رغم اينكه قاتلين همسرم و ضاربين فرزندم را شناسايي وبار ها معرفي كر ده ام و همه چيز نيز مشخص بود اما آنها گفتند قاتلين رانتوانستيم شناسايي كنيم و شما ديه حكومتي بگيريد. كه به اين طريق جلوي حقطلبي مرا بگيرند . آنها ما را مجبور كردند كه شكايت نكنم و جسد همسرم راشبانه در بابل دفن كنم تا كسي متوجه نشود .آقاي ميراسداللهي ادامه ميدهد كه در اين يكسال همه چيزم از هم پاشيده شد از جمله پسر كوچكم با ديدن صحنه شهادت مادرش و مجروح شدن برادرش از نظر روحيضربه خورده و تحت درمان روانپزشک است و كسي هم پاسخ گو نيست
كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان و بازداشتي ها هرگونه فشار از طرفدادسراي نظامي حكومت غيرقانوني ايران را ، در رابطه با خانواده هاي جانباختگان براي گرفتن ديه بعنوان حق سكوت را محكوم مي كند و از سازمان مللو كميسير عالي حقوق بشر خواهان رسيدگي به شكايت اين عزيزان و خون خواهيبستگانشان مي باشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم