دیگر امانی نیست


این بار میخواهم از مردانی برایتان بگویم.
ازمردان عاشقی که واژه مقدس ایثارو شهادت را به نام خویش رقم زدند.
آنانی که عاشقانه دل در گرو وادی عشاق نهاده اند وبا خونشان درخت عزت وآزادی را آبیاری میکنند
آنانی که برای رهایی قومشان دست از جانشان شسته اند.
لشکر خدا که برای غیرت وناموس قومشان در نبردند.
آری آنان عاشقان راه حق ودلباختگان دیدار اویند وبرای شهادت وگریز از این دیار فانی لحظه به لحظه لحظه ها را مینوردند و به سوی معبود خویش قدم به قدم نزدیک ونزدیکتر میشوند.
آنانی که برای مردم ستمدیدۀ خویش دست دردست هم نهاده و با ایمان به خدای پاک به مبارزه با این مستکبران پرداخته اند تا مشعل مبارزه را هرروز بر قلۀ تفتان فروزانتر کنند.
آن تبار فدایی که با عزمی راسخ پای همت در این راه پر خطر نهاده اند تا به ضحاکان زمان نشان دهند که عزت،شرافت،انسانیت ومردانگی هنوز در کهنه دیار بلوچستان زنده است و به شما نه هشدار که بگوید دیگر امانی نیست ودرهای توبه نیز به سویتان بسته چرا که دست ناپاکتان به خون هزاران بلوچ آغشته و تنها با خونتان شسته خواهد شد .
امروز روز تقاص است
روز جزا
قیامت است در بلوچستان
وجهنمی بر پاست.
آری جهنمی که سربازان خدا بر پا کرده اند وهر روز آتشش را برایتان فروزانتر میکنند تا تن کثیفتان را به خاکستر مبدل و خاکستر ناپاکترش را بر دست طوفان خشم بلوچستان بسپارند تا از دیار پاکمان تا دوردستهای افق تاریک برد.
ای کفتار صفتان مرده خوار ما حجت بر شما تمام کرده بودیم و گفته بودیم که جانتان بر دارید و بگریزید حال که نگریخته اید به کنار پایتان را هم از گلیمتان درازتر کرده اید وطمع سرزمینمان، حقمان، میراث پدرانمان را هم در سرتان می پرورانید واین گناهی است بس عظیم و عظیم تراز آن تقاصی است که باید با خون کثیفتان بدهید
آری و میدهید
به خدا سوگند که میدهید چرا که وعدۀ خداست و خلافش نمیکند.
و اکنون از سیاهی شب بهراسید ای شهریاریها وای نکونامها، ای مزدوران بیت رهبری وبدانید که در دل سیاه خویش مبارزی نهفته و هر کجا بروید مانند سایه به دنبالتان است ولی افسوس برایتان که در شب سایه را نتوان دید .
آری آنانی که در انتظار حکم امیرشان بودند تا حکم قتلتان را صادرکند اکنون حکم در دستشان است.
به خدا سوگند که دیگر هیچ شب چراغی جز آتش مسلسلشان برایتان نیست.
باشد که چشمۀ خونتان از تفتان سرچشمه وتا دریای بلوچستان بجوشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم