خطاب به مقامات قضائی واطلاعاتی حکومت ايران : عبدالمالک ريگی را اعدام نکنيد!خطاب به مقامات قضائی واطلاعاتی حکومت ايران : عبدالمالک ريگی را اعدام نکنيد!

برخی از سايتهای اينترنتی در ايران، خبرازاعدام قريب الوقوع عبدالمالک ريگی رهبرسابق جندالله داده اند. با توجه به اينکه عبدالحميد ريگی برادروی، چند روزقبل درزندان زاهدان اعدام گشت، بعيد بنظرنميرسد که اين خبرصحت داشته باشد ومقامات ايرانی قصد دارند بازهم دست به جنايت بزنند ودشمنی خويش را با ملت تحت ستم بلوچ ابدی سازند.

عبدالمالک، بخاطرمنافع شخصی خود دست به اسلحه نبرد. ستم واجحاف وبيعدالتی برمردم بلوچ باعث شد تا وی پا به ميدان مبارزه بگذارد وبخاطرکسب حقوق ملی ـ مذهبی ملت بلوچ، آرامش را برخويش حرام سازد. يقيناً اگربرملت بلوچ ظلم روا نميرفت، عبدالمالکی قد برنمی افراشت وبه عنوان قهرمان حماسی بلوچستان، درقلب هربلوچی، جای نمی گرفت.

اگرواقعاً ميخواهيد به حل مسائل ومشکلات منطقه بپردازيد وقصد برقراری آرامش وامنيت داريد، که واقعيات تا بحال عکس آن را به اثبات رسانيده است، حکم اعدام عبدالمالک را لغوکرده وبه شيوه ای درست واصولی وبا تکيه برنيروهای واقعی بلوچستان، مسائل را چاره جوئی کرده و درپی ايجاد امنيت پايدار برآئيد. اعدام عبدالمالک ريگی، برخلاف آنچه مزدوران محلی تان گزارش کرده اند، اوضاع را بمراتب متشنج تروبحرانی ترخواهد ساخت.

با قتل وکشتارواعدام، نميتوان ملت بلوچ را از مبارزه درراستای کسب حقوق ملی ـ مذهبی شان بازداشت. بلوچها مسلمان هستند وبايد دراجرای مراسم دينی شان آزاد باشند. آنها فارس زبان نيستند ونهايتاً بايد بتوانند به زبان مادری خويش بنويسند وبخوانند. مردم بلوچ بايد به رشد وشکوفائی آداب ورسوم وفرهنگ خويش
توجه نمايند وحاکم برسرنوشت خود گردند. وشمائی که ظاهراً ازتمامی موارد ياد شده بالا حمايت ميکنيد، عملاً ازاجرايشان عاجزيد وجواب معترضان را با گلوله وطناب دارميدهيد و....

با اعدام عبدالمالک، يک عبدالمالک اعدام ميشود. فکروانديشه عبدالمالکی بارورشده وگسترش خواهد يافت. ازتجارب اجدادتان بياموزيد. رضا شاه، دوست محمد خان را اعدام کرد وپسرش محمد رضا شاه، دادشاه را با توطئه به قتل رسانيد. و شما هم اکنون با پديده عبدالمالک روبروهستيد. اينرا بدانيد که اين پايان ماجرا نيست وبا اعدام وی، آتش مبارزه شعله ورترگشته وتروخشک را باهم ميسوزاند. پس بهترآنکه قدری ازعقل کاربگيريد و تحت تاُثيرعوامل ضد بلوچ خويش قرارنگيريد ووی را اعدام نکنيد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم